Back Menu Exercise Phrase

Getallen

Leer cijfers in het Engels.

Kardinaalgetallen

zero nul (in de gesproken taal en voor temperaturen)
nil nul (gebruikt wanneer we praten over sportuitslagen)
nought nul (het cijfer 0)
"O" nul (wordt uitgesproken als de Engelse letter "O"; gebruikt in gesproken communicatie, met name telefoonnummers)
one één
two twee
three drie
four vier
five vijf
six zes
seven zeven
eight acht
nine negen
ten tien
eleven elf
twelve twaalf
thirteen dertien
fourteen veertien
fifteen vijftien
sixteen zestien
seventeen zeventien
eighteen achttien
nineteen negentien
twenty twintig
twenty-one éénentwintig
twenty-two tweeëntwintig
twenty-three drieëntwintig
thirty dertig
forty veertig
fifty vijftig
sixty zestig
seventy zeventig
eighty tachtig
ninety negentig
one hundred, a hundred honderd
one hundred and one, a hundred and one honderd en één
two hundred tweehonderd
three hundred driehonderd
one thousand, a thousand duizend
two thousand tweeduizend
three thousand drieduizend
one million, a million miljoen
one billion, a billion biljoen

Herhaling

once eenmaal
twice tweemaal
three times driemaal
four times viermaal
five times vijfmaal
 

Rangtelwoorden

first eerste
second tweede
third derde
fourth vierde
fifth vijfde
sixth zesde
seventh zevende
eighth achtste
ninth negende
tenth tiende
eleventh elfde
twelfth twaalfde
thirteenth dertiende
fourteenth veertiende
fifteenth vijftiende
sixteenth zestiende
seventeenth zeventiende
eighteenth achttiende
nineteenth negentiende
twentieth twintigste
twenty-first eenentwintigste
twenty-second tweeëntwintigste
twenty-third drieëntwintigste
thirtieth dertigste
fortieth veertigste
fiftieth vijftigste
sixtieth zestigste
seventieth zeventigste
eightieth tachtigste
ninetieth negentigste
hundredth honderdste

Andere nuttige woorden

about of approximately ongeveer
over of more than meer dan
under of less than minder dan

Voorbeelden

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 drieduizend tweehonderd vierennegentig
9,755 negenduizend zevenhonderd vijfenvijftig
2,608,411 twee miljoen zeshonderdachtduizend vierhonderdelf
0.5 nul komma vijf
4.93 vier komma drieënnegentig
87.04 zevenentachtig komma vier
Back Menu Exercise Phrase

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語