Back Menu Exercise Phrase

Veelvoorkomende adjectieven

Hier zijn een aantal bijvoeglijke naamwoorden in het Engels die je kunnen helpen wanneer je mensen, plekken en dingen beschrijft.

Lichamelijke kenmerken

big groot
small of little klein
fast snel
slow langzaam
good goed
bad fout
expensive duur
cheap goedkoop
thick dik
thin dun
narrow small
wide wijd
broad breed
loud luid
quiet stil
intelligent intelligent
stupid dom
wet nat
dry droog
heavy zwaar
light licht
hard hard
soft zacht
shallow ondiep
deep diep
easy gemakkelijk
difficult moeilijk
weak zwak
strong sterk
rich rijk
poor arm
young jong
old oud
long lang
short kort
high hoog
low laag
generous vrijgevig, gul
mean gemeen
true waar, juist
false onwaar, onjuist
beautiful mooi
ugly lelijk
new nieuw
old oud
happy gelukkig, blij
sad droevig
 

Andere kenmerken

safe veilig
dangerous gevaarlijk
early vroeg
late laat
light licht
dark donker
open open
closed of shut gesloten
tight vlug, snel
loose los
full vol
empty leeg
many veel
few een paar
alive levend
dead dood
hot warm
cold koud
interesting interessant
boring saai, vervelend
lucky welgezind, gelukkig
unlucky fataal, noodlottig
important belangrijk
unimportant onbelangrijk
right waar, juist
wrong fout, onjuist
far ver
near dichtbij
clean schoon
dirty vies, smerig
nice aardig, leuk
nasty onaangenaam
pleasant plezierig
unpleasant onaardig
excellent uitstekend
terrible verschrikkelijk
fair eerlijk
unfair oneerlijk
normal normaal
abnormal abnormaal
Back Menu Exercise Phrase

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語