Back Menu Exercise Vocabulary

દવાની દુકાને

જ્યારે તમે દવાની દુકાનો પર હો ત્યારે આ અંગ્રેજી શબ્દસમૂહો મદદરૂપ થશે.

I'd like some … મને … જોઈઍ છે
toothpaste દાંતે ધસવાની પેસ્ટ
paracetamol પરસેટામોલ
I've got a prescription here from the doctor મારી પાસે ડૉક્ટર ની ચિટ્ઠી છે
have you got anything for …? શું તમારી પાસે … માટે કંઈ છે?
cold sores શરદી
a sore throat ખરાબ ગળા
chapped lips ફાટેલા હોઠ
a cough કૉફ
travel sickness પ્રવાસના લીધે થતી બીમારી
athlete's foot પગના દુખાવા
can you recommend anything for a cold? શુ તમે શરદી માટે કોઈ સલાહ આપી શકો?
I'm suffering from … મને … છે
hay fever ભારે તાવ અવે
indigestion અપચો થયો
diarrhoea ઝાડા થયા
I've got a rash મને છાલા પડી ગયા છે
you could try this cream તમે આ ક્રીમ વાપરી જુઓ
 
if it doesn't clear up after a week, you should see your doctor જો આ ઍક અઠવાડિયામા ઠીક ના થાય તો તમે ડૉક્ટર ને બતાવો
have you got anything to help me stop smoking? શુ તમારી પાસે કાઇ છે જે મને ધુમ્રપાન છોડવામા મદદ કરે?
have you tried nicotine patches? શુ તમે તમાકુ ના પૅચ વાપરી જોયા છે?
can I buy this without a prescription? શુ હું આ ચિટ્ઠી વગર ખરીદી શકુ?
it's only available on prescription તે ફક્ત ચિટ્ઠી ઉપર જ મળશે
does it have any side-effects? શુ તેની કોઈ આડઅસર છે?
it can make you feel drowsy તેનાથી તમને ઉંઘ આવશે
you should avoid alcohol તમારે આલ્કોહૉલ ના પીવો જોઈઍ
I'd like to speak to the pharmacist, please મહેરબાની કરીને, મારે કેમિસ્ટ જોડે વાત કરવી છે
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Unauthorised reproduction prohibited.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語