Back Menu Exercise Vocabulary

દાંતના ચિકિત્સક પાસે

જો તમને તમારા રોકાણ દરમિયાન ડેંટિસ્ટની મુલાકાત લેવાની જરૂર પડે તો, આમાંના કેટલાક શબ્દસમૂહો જરૂરી રહેશે.

આગમન વખતે

can I make an appointment to see the …? શું હું …ને મળવા માટે સમય લઈ શકુ?
dentist દાંતના ડૉક્ટર
hygienist સ્વાસ્થ્ય સલાહકાર
I'd like a check-up મારે તપાસ કરાવવી છે
please take a seat મહેરબાની કરીને, બેસો
would you like to come through? તમે સાથે આવશો?

તમારા દાંત ની તપાસ કરાવવી

when did you last visit the dentist? તમે છેલ્લે દાંત ના ડૉક્ટર ને ક્યારે મળ્યા હતા?
have you had any problems? શુ તમને કોઈ તકલીફ હતી?
I've got toothache મને દાંત દુખે છે
one of my fillings has come out મારૂ ઍક પુરાણ નીકળી ગયુ છે
I've chipped a tooth મારો દાંત તૂટી ગયો છે
I'd like a clean and polish, please મહેરબાની કરીને, તે સાફ કરશો
can you open your mouth, please? મહેરબાની કરીને, તમારુ મોઢુ ખોલશો?
a little wider, please મહેરબાની કરીને, થોડુ વધુ
I'm going to give you an x-ray હું તમારી ક્ષ-કિરણ તપાસ કરીશ
you've got a bit of decay in this one તમારે અહિયા થોડો ખાડો છે
you've got an abscess તમને સોજો આવી ગયો છે અને પસ થયા છે
 

દાંત ની સારવાર

you need two fillings તમારે બે પુરાણ ની જરૂર છે
I'm going to have to take this tooth out હું આ દાંત બહાર કાઢી નાખવા માગુ છુ
do you want to have a crown fitted? શુ તમારે કૅપ ફીટ કરાવવી છે?
I'm going to give you an injection હું તમને ઇંજેક્ષન આપવાનો છુ
let me know if you feel any pain જો તમને દુખાવો થાય તો મને જણાવજો
would you like to rinse your mouth out? તમારે કોગળા કરવા છે?
you should make an appointment with the hygienist તમારે સ્વાસ્થ્ય સલાહકાર નો સમય લઈ લેવો જોઈઍ
how much will it cost? તેના કેટલા થશે?
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Unauthorised reproduction prohibited.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語