Back Menu Exercise Vocabulary

પત્રો તથા ઈ-મેઈલ લખવા

અહી કેટલાક વાક્યો તથા સંવાદો આપેલા છે, જે તમને અંગ્રેજી મા પત્રો તથા ઈમેલ લખતી વખતે કામ લાગશે.

ઍક સાહજીક પત્ર લખવો

તમારો પત્ર Dear થી ચાલુ કરો તથા તેના પછી જેને લખતા હોવ તેનુ પહેલુ નામ લખો, ઉદાહરણ તરીકે:

Dear Mark, વહાલા માર્ક,
Dear Jane, વહાલી જેન,

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ કહેશો:

Thanks for your … … માટે આભાર
letter તમારા પત્ર
postcard તમારી ટપાલ
present તમારી ભેટ
invitation તમારા આમંત્રણ
Sorry it's taken me so long to write. માફ કરશો,મને લખવામા ઘણી વાર થઈ
I hope you're well. આશા રાખુ તમે મજામા હશો
Good to see you again last week. ગયા અઠવાડિયે તમને ફરી જોઈ આનંદ થયો
Look forward to seeing you soon! આશા રાખુ તમને ફરી જલ્દી મળિશુ!

અહી ઍક સાહજીક પત્ર પુરો કરવાના કેટલાક સામાન્ય રસ્તા આપેલ છે:

Best wishes, ખૂબ શુભેચ્છા,
Kind regards, તમને વંદન,

જો તમે કોઈ પરિવારજન, ભાગીદાર કે સારા મિત્ર ની લખતા હોવ તો આવી રીતે પૂરુ કરી શકો:

Love, પ્રેમ,

તમારુ પહેલુ નામ લખીને પૂરુ કરો.

ઈમેલ લખવો

ઈમેલ, ધંધકીય હોય કે પારિવારિક સામાન્ય રીતે તે પત્ર કરતા વધુ સાહજીક રીતે લખાય છે.

તમારે હમેશા તમારા ઈમેલ ને વિષય લખવો જોઇઍ જેનાથી આખા ઈમેલ ને થોડા શબ્દો મા કહી શકાય.

ધંધાકીય ઈમેલ ની શરૂઆત જુદી હોઈ શકે, પરંતુ સામાન્ય રીતે જો તમે જેને લખતા હોવ તેને જાણતા હોવ તો સામાન્ય રીતે તેમનુ પહેલુ નામ વપરાય છે.

Dear શબ્દ વાપરવો જરૂરી નથી પરંતુ ઘણા લોકો તેનો ઉપયોગ કરવાનુ પસંદ કરે છે.

સામાન્ય રીતે ધંધાને લગતા ઈમેલ નાના તથા વિષયને અનુરૂપ હોવા જોઇઍ.

જો તમે કોઈ જોડાણ મોકલતા હોવ તો તેનો તમારા ઈમેલમા ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે.

પર્સનલ ઈમેલ પુરો કરવા તમે સાહજીક પત્ર માટે જે વાક્યો વાપર્યા તેનો જ ઉપયોગ કરી શકો.

ધંધાને લગતા ઈમેલ પૂરા કરવાની અલગ રીતો છે, પણ નીચેના વાક્યો સૂચક છે:

Regards, પ્રણામ,
Kind regards, સાદર પ્રણામ,
Best regards, સાદર પ્રણામ,
With kind regards, સાદર પ્રણામ સાથે,

ધંધાને લગતા ઈમેલમા તમારે અંતમા તમારુ પૂરુ નામ, કંપની તથા સંપર્કની વિગતો પણ લખવી જોઇઍ.

 

ઍક કામનો પત્ર લખવો

તમે જે વ્યક્તિને પત્ર લખી રહ્યા છો તેનું નામ જો તમને ખબર હોય તો, તમારો પત્ર Dear Mr (પુરૂષ માટે), Dear Mrs (પરિણીત સ્ત્રી માટે), Dear Miss (અપરિણીત સ્ત્રી માટે), Dear Ms (અપરિણીત સ્ત્રી માટે અથવા જ્યાં વૈવાહિક સ્થિતિ અજ્ઞાત હોય) થી, અટક દ્વારા અનુસરીને શરૂ કરો, ઉદાહરણ તરીકે:

Dear Mr Smith, વહાલા શ્રીમાન સ્મિથ,
Dear Mrs Jones, વહાલી શ્રીમતી જોન્સ,
Dear Miss Richards, વહાલી શ્રી રીચાર્ડ્સ,
Dear Ms Shepherd, વહાલી શ્રી શેફેર્ડ,

જો તમે નામ ના જાણતા હોવ તો નીચે આપેલી રીતે શરૂ કરો:

Dear Sir, પ્રીય સર,
Dear Madam, પ્રીય મેડમ,
Dear Sir or Madam, પ્રીય સર અથવા મેડમ,

ઍક કામના પત્રમા તમે શુ લખો તેના અમુક ઉદાહરણ અહી આપેલા છે:

I am writing in reply to your letter of 4 September regarding your outstanding invoice. હું તમારા 4 સેપ્ટેંબરના બાકી ચલણ વિશેના પત્રના જવાબ મા લખુ છુ.
Further to our conversation, I'm pleased to confirm our appointment for 9.30am on Tuesday, 7 January. આપણી થયેલી વાતના સંદર્ભમા 7 જન્વરી,મંગળવાર ના સવારે 9:30 ના આપણી મુલાકાત નક્કી કરતા મને ખુશી થાય છે.
I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible. જો તમે આ બાબત વિશે ત્વરિત પગલા લેશો તો મને ખુશી થશે.
If you would like any further information, please don't hesitate to contact me. જો તમને બીજી કોઈ માહિતી જોઇતી હોય તો મારો સંપર્ક કરવામા સંકોચના રાખશો.

જો તમને જવાબ જોઈતો હોય, તો તમે નીચેના વાક્યો તમારા પત્રના અંતમા લખી શકશો:

I look forward to hearing from you. હું તમારા જવાબની રાહ જોઈશ.

જો તમે Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss અથવા Dear Ms સાથે તમારો પત્ર શરૂ કર્યો હોય, તો તમારે નીચેની અભિવ્યક્તિ સાથે તમારો પત્ર સમાપ્ત કરવો જોઇએ:

Yours sincerely, તમારો/તમારી આભારી,

જો કે, જો તમે તમારા પત્રની શરૂઆત Dear Sir, Dear Madam અથવા Dear Sir or Madam થી કરી હોય તો, નીચેનો ઉપયોગ કરો:

Yours faithfully, આપના વિશ્વાશુ,

અંતમાં તમારી સહી કરો, ત્યારબાદ પૂરુ નામ પ્રીન્ટ કરો.

Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Unauthorised reproduction prohibited.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語